Dosimeter دزیمتر

معرفی دزیمتر

دزیمتری (دوزیمتری) به میزان جزب پرتوها توسط سلولها می گویند و در واقع روشی است که به وسیله ی آن دوز جذب شده پرتوها را محاسبه می کنند. اغلب انتخاب سیستم توسط یک یا دو تا از معیارها به طور جدی محدود می شود . مثلاً چنانچه برای دوزیمتری به یک سیستم مطلق نیاز باشد ،‌ صرفاً کالریمتری یا روش یونیزاسیون قابل استفاده می باشد . اگر علاوه بر آن ، دوز جذب قابل اندازه گیری کمتر از حدود Gy 1 ( معادل rad 100 ) باشد ، تنها روش یونیزاسیون باقی می ماند. هر گونه اندازه گیری کمتر از Gy6- 10 انتخاب را به روشهای یونیزاسیون یا سنتیلاسیون محدود می کند . برای اندازه گیری دقیق نوترونها ، انطباق نزدیک ماده دوزیمتر با ماده ای که دوز جذب خواسته شده بسیار ضروری است . درمونیتورینگ افراد نیاز به کوچکی ،‌ استحکام ، قیمت ارزان ، و توانایی اندازه گیری دوزهای جذب کم به طور تجمعی ولی بدون نیاز به دقت زیاد ، سریعاً انتخاب را به روشهای دوزیمتری با فیلم یا TLD محدود می کند . معمولاً برای اندازه گیری تندی دوز جذب محدودیتهای کمتری در انتخاب سیستم های دوزیمتری وجود دارد . در کالریمتری برای آنکه گرمای پرتو اساساً بیشتر از تبادل حرارتی بین عنصر حرارتی و محیط اطراف باشد ، عموماً به تندی بیشتر از حدود Gy/s 2-10 ( معادل rad/s1 ) نیاز می باشد . سیستم هایی که نیاز به دوزهای جذب زیاد دارند ، برای اندازه گیری تندی دوز جذب کم ،‌ حتی اگر در اصول بتوانند مورد استفاده قرار گیرند ، به خاطر زمان لازم برای هر اندازه گیری به ندرت انتخاب می شوند .

 

سازنده: Testech
دزیمتر NT6102
سازنده: Tracerco
دزیمتر Ped Blue
سازنده: Tracerco
دزیمتر Ped IS
سازنده: Tracerco
سنجش تشعشعات ایکس ری T406
Copyright www.webdesigner-profi.de