MT & PT تست ذرات مغناطیسی و مایعات نافذ

معرفی تست ذرات مغناطیسی (MT)

از این روش می توان برای یافتن عیوب سطحی و یا نزدیک به سطح در قطعات فرومغناطیسی استفاده نمود. در این تکنیک تمام یا بخشی از قطعه مغناطیس شده و فلوی مغناطیسی از داخل قطعه عبور داده می شود. هر گاه عیبی در سطح یا نزدیکی سطح قطعه وجود داشته باشد باعث نشت فلوی مغناطیسی در قطعه می گردد و نتیجتا باعث به وجود آمدن دو قطب S,N می گردد. که با پاشیدن ذرات ریز فرومغناطیسی مانند اکسید آهن آغشته به مواد فلروسنت بر روی سطح قطعه می توان ترک را زیر نور ماوراء بنفش مشاهده نمود.

معرفی تست مایع نافذ (PT)

تست مایع نافذ ، یکی از روشهای آزمایش غیر مخرب است که موجب آشکارسازی عیوب سطحی می شود و لذا تست مایع نافذ روشی است که در جهت پیدا کردن ناپیوستگی های سطحی به کار برده می شود. عموما همه مواد ( به جز مواد با سطح متخلخل ) را می توان به وسیله این روش و به طور معمول تست نمود. بطور خلاصه ، روش انجام این تست به صورت ذیل است : ابتدا مایع نافذ بر روی سطح قطعه اعمال می شود. سپس بعد از گذشت مدت زمان معینی ، مایع نافذ اعمال شده از سطح پاک می شود و ماده ظاهر کننده بر روی سطح اعمال می شود. بعد از مدت زمان معین ، مایع نافذ نفوذ کرده در ناپیوستگی های سطحی بیرون کشیده شده و علائم کاملا مشخص را در روی سطح آشکار می کند.

سازنده: Pfinder
دستگاه یوک مغناطیسی PFINDER 15-0
سازنده: Pfinder
اسپری PFINDER 251 / Black MT
سازنده: Pfinder
اسپری PFINDER 280 / White MT
سازنده: Pfinder
چراغ فرا بنفش PFINDER 71-4
سازنده: Pfinder
اسپری PFINDER 871 /Developer
سازنده: Pfinder
اسپری PFINDER 890 / Remover
سازنده: Pfinder
اسپری PFINDER 902 / Penetrant
سازنده: K+D Flux-Technic
دستگاه عیب یاب جریان متناوب Portaflux 1000
Copyright www.webdesigner-profi.de